Wezwanie akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą eXence Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Szwedzkiej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, pokój nr 4 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9-16.
Podpisano: Zarząd Spółki